เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility หรือ โครงการ Pre-TM

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility หรือ โครงการ Pre-TM
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถติดต่อที่ นายวีระยุทธ์ คำปาน 099-4745569 หรือ นางสาวณภัค จีรวัชรโภคิน 091-0511171