กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การวิจัยและบริการวิชาการสู่การ สร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่