การศึกษารวบรวมสายพันธุ์นกและการกำหนดแนวเขตการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนกในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร