โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023)

การขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาสังคมโดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใช้การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บุคลากรวิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดันและพัฒนาประเทศ ดังนั้น การวางรากฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้กับเยาวชนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตประเทศให้มีความเข้มแข็งและพร้อมเป็นบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่หลักในการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2023” (I-New Gen Award 2023) ขึ้น เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นนักวิจัยและนวัตกรในอนาคตได้มีเวทีในการแสดงความสามารถพิเศษด้านการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจะนำไปสู่ช่องทางในการขยายฐานบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเทศในอนาคต

ระดับการประกวด

           แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

 1.   ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมต้นและมัธยมปลาย)
 2.   ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. และ ปวส.)
 3.   ระดับอุดมศึกษา  (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

กลุ่มเรื่องการประกวด

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

 1.  การเกษตร  2. อาหาร  3. สุขภาพเเละการเเพทย์   4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ  5. การท่องเที่ยว

การเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดฯ

หมายเหตุ : ให้นักประดิษฐ์จัดเตรียมรายละเอียดการเสนอผลงานตาม ข้อ 1 – 3 เเละ ดำเนินการ ตามข้อ 4 เเละ 5 

 

 1. แบบเสนอผลงานฯให้จัดพิมพ์รายละเอียดของผลงานให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม ตามหัวข้อในแบบเสนอผลงานฯ ที่กำหนด และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลงานSaveเป็นไฟล์ Word และ PDF
 2. คลิปวีดีโอนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการทำงานและการใช้งานความยาวไม่เกิน 5 นาที
 3. Infographic สรุปผลงานประดิษฐ์ จำนวน 1 หน้า ขนาด A4

– โดยสรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ข้อมูลผลงานให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน มีความน่าสนใจออกแบบได้

ตามความสวยงามและความเหมาะสม ประกอบด้วย

 1. โลโก้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 2. โลโก้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 3. โลโก้หน่วยงานของท่าน
 4.  ชื่อผลงานที่ตรงตามแบบเสนอ
 5. รูปภาพผลงานภาพสีที่ชัดเจน
 6. เทคโนโลยีของผลงานที่ได้พัฒนาขึ้น
 7. 7. ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์
 8.  ชื่อหน่วยงาน+เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้+อีเมลที่ติดต่อได้ ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อผลงาน Save เป็นไฟล์ JPG หรือ PNG
 9. เสนอผลงานผ่านช่องทางhttps://inewgen.nrct.go.th/
 10. ส่งข้อมูลตามข้อที่ 1 – 3 มาที่E-mail:younginventor.rekm@nrct.go.th

 

รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารดาวน์โหลด ดังนี้

 1. 1. สำเนาประกาศรับสมัคร>> DOWNLOAD <<
 2. สำเนาจดหมายเชิญเข้าร่วมประกวดฯ >> DOWNLOAD <<
 3. แบบฟอร์มการเสนอผลงาน >>DOWNLOAD<<
 4. โลโก้ อว. >>LOGO อว.<<
 5. โลโก้ วช. >>LOGO วช.<<
 6. 6. ขั้นตอนการเสนอผลงานผ่านระบบnrct.go.th  >> DOWNLOAD <<