เสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (สานพลังคลังสมองแบ่งปันมุมมองเพชรราชภัฏ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดเวทีเสวนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ (สานพลังคลังสมองแบ่งปันมุมมองเพชรราชภัฏ) ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมวันแรก ประกอบด้วย
เสวนา การวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ช่วงที่ 1 จากรากแก้วสู่งานวิจัย ด้วยมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีผลกระทบ
ช่วงที่ 2 การพัฒนามรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแม่นยำและยั่งยืน
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
1. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์
2. ผศ.ดร.สพสันต์ เพชรคำ
3. ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด
4. นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน (ออนไลน์ Zoom Cloud meeting จากรัฐ IOWA)
5. อ.กิติมา ขุนทอง (ผู้ดำเนินรายการ)

กิจกรรมวันสอง ประกอบด้วย
เสวนา การวิจัยและบริการวิชาการสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่
ช่วงที่ 1 การยกระดับการเรียนรู้ สู่การแก้ปัญญาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ช่วงที่ 2 การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการทำงานที่เชื่อมโยงกับกลไกของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
1. ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์
2. ผศ.อนุรัตน์ สายทอง
3. อ.ดร.มาลี ศรีพรหม
4. ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์