หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

  •  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership) [ภายใต้แผนงาน N48 (S4P23)]
  • ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
  • ช่วงเวลายื่นข้อเสนอโครงการ : ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม เวลา 16.30 น. ผ่านระบบ NRIIS
  • รับรองข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันเวลาที่กำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.pmu-hr.or.th/funding-2567
  •  สอบถามเพิ่มเติม : อีเมล pmu.b@nxpo.or.th
  • https://www.pmu-hr.or.th/funding-2567/?fbclid=IwAR1CGesc1idWkkRDqUn8IbUU_exvryMEIVcwChIIpxkm99dLIcqzGecmmEg