การจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่และชุมชน อย่างแม่นยำและมุ่งผลสัมฤทธิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยงานวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่และชุมชน อย่างแม่นยำและมุ่งผลสัมฤทธิ์” ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ และ รศ.ดร.เขมรัฐ เถลิงศรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกว่า 40 คน สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้