อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างคำขอจดทะเบียนอย่างไร ให้ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร”

งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (TLO SNRU) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างคำขอจดทะเบียนอย่างไร ให้ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร” ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับความคุ้มครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณภาภัช ไชยทรัพย์อนันต์ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เทคนิค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) คณะวิทยาการจัดการ นำรายละเอียดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของตนเองเข้าร่วมอบรมพร้อมฝึกปฏิบัติ

จากการอบรมในครั้งนี้ TLO SNRU คาดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะมีการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร พร้อมยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นกว่า 10 คำขอ