สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I-New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่องการประกวด ดังนี้
1. การเกษตร
2. อาหาร
3. สุขภาพและการแพทย์
4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
5. การท่องเที่ยว
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ได้ที่ https://rb.gy/ikvkz
และเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566