ออกแบบลวดลายและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าในพื้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ออกแบบลวดลายและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าในพื้นที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอ่างคำ ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร และชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอ่างคำ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนกร ราชพิลา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม ซี่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์นะกะวี ด่านลาพล และอาจารย์วรรณกร อุ่นวิเศษ ซึ่งผลจากการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทักษะด้านการตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้กับสมาชิกของกลุ่ม สามารถออกแบบ สร้างแพทเทิร์นตามความต้องการของลูกค้าได้ เป็นการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัวหรือชุมชนได้