“การเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร ด้วยเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมสำหรับการผลิตเชิงพานิชย์”

ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มรสน. ร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน Thailand research expo 2023 ชื่อผลงาน “การเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพรในจังหวัดสกลนคร ด้วยเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมสำหรับการผลิตเชิงพานิชย์” โดย ผศ.ดร.กฤษฎา พรหมพินิจ และคณะนักวิจัย ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมจัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023 ภายใต้ Theme “วิจัยไทยก้าวหน้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทีมนักวิจัย ยังได้รับเกียรติ ให้เป็นตัวแทนของศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ในการนำเสนอผลงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในโซน “นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน: Power RI for Community Economy)” ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานวิจัย นวัตกรรม ทั้งในแบบ Onsite และ Online ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566