ประชุมสัมมนา พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมสัมมนา พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ในประเด็นการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 1AB-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ (รัชดา) กรุงเทพมหานคร โดยอาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญาและนายพงศกร ทองพันธุ์ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษา หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564” และ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้สอดคล้องกับ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ต่อไป