RDI-SNRU ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567


RDI-SNRU ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 🎉

✨รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
🏆ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ”
🔍 ผลงานเรื่อง “INDIGO GAME” สาขาสังคมวิทยา

ผลงานของคณะนักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายพงศกร ทองพันธุ์ สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยนักวิจัยจะเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567

ประกาศผลการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

เนื้อความ :

      ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ เสนอผลงานเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 นั้น

บัดนี้ วช. ได้พิจารณาและอนุมัติให้รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2567 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังสำเนาประกาศฯ ที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
(สำเนา) ประกาศผลรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 67.pdf
(สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย 67.pdf
(สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์ 67.pdf
(สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานประดิษฐ์ 67.pdf