ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
2. รางวัลผลงานวิจัย
3. รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. รายละเอียดการเสนอชื่อนักวิจัย.pdf
2. แบบรับรองจริยธรรม.docx
3. รายละเอียดการเสนอผลงานวิจัย.pdf
4. แบบหนังสือยินยอม และหนังสืออนุญาตผู้บังคับบัญชา.docx
5. รายละเอียดการเสนอวิทยานิพนธ์.pdf
6. แบบหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์.docx
7. รายละเอียดการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น.pdf
8 แบบหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา (สิ่งประดิษฐ์).docx
ประกาศการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ปี 68.pdf
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (00.01 น.) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 (23.59 น.) ผ่านระบบ https://www.nriis.go.th/www/ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11783