โครงการวิจัย: การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์อรอนงค์ ขันเดช พร้อมบุคลากรวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น การจัดการความรู้ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมสู่การใช้ประโยชน์ โครงการวิจัย: #การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังครอบครัวและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ จังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.หรรษา องคสิงห์ หัวหน้าโครงการ และภาคีเครือข่ายได้สะท้อนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน ในระยะถัดไป