ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม