ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อหารือการดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนาในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน หัวหน้างานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย และนายพงศกร ทองพันธุ์ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภท “รางวัลประกาศเกียรติคุณ” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)