สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP)

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประชุมคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร 21 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพของ SIDCER – NECAST ครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 นี้