สกสว. กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในระหว่างวันที่ 11 – 12  มีนาคม 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าโครงการวิจัย และ/หรือผู้ร่วมโครงการวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานการได้รับทุนจากกองทุน ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 21   

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.