EC-SNRU ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์/สังเกตการณ์ประชุม

EC-SNRU ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพของ SIDCER – NECAST

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์/สังเกตการณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร 21 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพของ SIDCER – NECAST ครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 นี้