สกสว. Site Visit ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ววน. ของ มรสน.

วันที่ 11 มีนาคม 2567 อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ผศ. ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ รองอธิการบดี ฯ ต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
 
ในการนี้ ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำเสนอสรุปโครงสร้างการทำงานและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของการรับทุนจากกองทุน ววน.
 
จากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยน ปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินงานจากโครงการ ของนักวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุน ววน. ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.