สกสว. Site Visit ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ววน. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สกสว.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
 
เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัย
 
☑โครงการ การพัฒนาผู้สูงอายุต้นแบบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยสุขภาพจากฝุ่นละออง โดย รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ และคณะ
 
☑โครงการการพัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยสำหรับเกษตรกรที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดย อ.ดร. พิจิกา ทิมสุกใส และคณะ
 
☑โครงการ การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มทอผ้าย้อมครามเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ผศ.ดร. อุทุมพร หลอดโค และคณะ
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.