Student Research Conference Sakon Nakhon Rajabhat University 2024 : SRC SNRU 2024

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือ Student Research Conference Sakon Nakhon Rajabhat University 2024 : SRC SNRU 2024 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ โดยกิจกรรมการเปิดงาน กล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภพ ชาอามาตย์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี และกล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านการวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล กล่าวเปิดงาน จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มงาน โดยในแต่ละกลุ่มงานวิจัยมีผลงานที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งมอบรางวัลโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร อินทะชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้

กลุ่มสังคมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม เรื่อง การพัฒนาของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและแอฟริกาโดยใช้รูปเเบบการเรียนรู้แบบลงมือทำ Active learning ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 “ยุติธรรมวิทยา” จังหวัดสกลนคร

กลุ่มฟิสิกส์

 • รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปปาร่วมกับเกมกระดานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานและพลังงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง งานและพลังงานโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประกอบไปด้วย 2 ผลงานวิจัย คือ ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง สมดุลกล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตีมศึกษา ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานร่วมกับรูปแบบ TPACK ผ่านสื่อแอนิเมชัน เรื่อง สมดุลกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานวิจัยเรื่อง พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยในการผลิตน้ำแคนตาลูปผง: สมบัติทางเคมีกายภาพ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของสภาวะการสกัดที่เหมาะสมต่อปริมาณแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดว่านกาบหอย
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ผลงานวิจัยเรื่อง ผลของวิธีการอบแห้งต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกากมะเขือเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

 • รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ผลงานวิจัยเรื่อง กล้องตรวจจับเคลื่อนไหวส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.