ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อหารือการดำเนินการของสถาบันวิจัยและพัฒนาในภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.