อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้การเขียนรายงานวิจัยให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมการอบรมจากอาจารย์ นักวิจัย จากอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร