ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อหารือในประเด็นการให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.