เวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับบูรณ์ ทุน Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับบูรณ์ ทุน Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัย การเขียนรายงานผล ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.