นำเสนอรายงานวิจัยฉบับบูรณ์ ทุน Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2567 งานบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีนำเสนอรายงานวิจัยฉบับบูรณ์ ทุน Fundamental Fund: FF ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะในการทำการวิจัย การเขียนรายงานผล ตลอดจนการต่อยอดงานวิจัยในด้านต่าง ๆ

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.