อบรมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ 4 เมษายน 2567 งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 3 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งภาคเช้าจะเป็นการ 1) ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2) ทบทวนประวัติกรรมการและการฝึกอบรม 3) ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ 4) การทบทวนโครงการวิจัย ภาคบ่ายจะเป็นการสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสัมภาษณ์คณะกรรมการ EC และเจ้าหน้าที่หารือกับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าที่จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เกี่ยวกับการแต่งตั้ง คุณสมบัติ บทบาท ขั้นตอนข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพ
 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 22 – 25 เมษายน 2567