ประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย ทุนวิจัยงบรายได้ 68

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของทุนสนับสนุนการวิจัยแต่ละแบบ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถามให้กับ อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจขอทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting