ตรวจประเมินรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับนานาชาติ ระดับ 3

วันที่ 22 – 25 เมษายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคณะกรรมการจาก The strategic Initiative for Development Capacity in Ethical Review (SIDCER) องค์การอนามัยโลก และ National Ethics Accreditation System in Thailand (NECAST) สำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการตรวจประเมินรับรองคุณภาพจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในระดับนานาชาติ ระดับ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและเป็นต้นแบบการดำเนินงานแก่คณะกรรมการจริยธรรมประจำสถาบันอื่น ๆ โดยในวันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นกิจกรรมการอบรมผู้ตรวจประเมินฝึกหัดจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 ท่าน ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร