ปีงบประมาณ 2555

pr2

            1.1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ลงวันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ.  2554
           1.2  ปฏิทินการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
          1.3  ขั้นตอนการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
  1.4  แนวทางการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา(บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
1.5  แบบเสนอโครงการวิจัย (
research  project)  ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
1.6  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research  project)  ประกอบการเสนอของบประมาณ   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
1.7  แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย  ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
         1.8  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ลงวันที่  4  พฤษศจิกายน  2552


เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ.  2555 – 2559) 
2.  นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555 – 2559)  และกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555 – 2559)
3.  นโยบายรัฐบาล
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก (พ.ศ.  2553 – 2556)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.  2553 – 2556)  และการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชุมชนท้องถิ่น
5.  นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
6.  ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอการวิจัย  จำแนกตามงบประมาณประเภทต่าง ๆ
7.  จรรยาบรรณนักวิจัย
8.  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สภาวิจัยแห่งชาติ
9.  แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


        2.1  สัญญาการรับทุนวิจัย
2.1.1 สัญญา
2.1.2 สุญญาคู่ฉบับ
2.1.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1  แบบรายงานความการวิจัย
2.1.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
2.1.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
2.1.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
        2.2  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
        2.3  แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
        2.4  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
        2.5  แบบประเมินรายงานการวิจัย
        2.6  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
        2.7  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด

2.8. รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

2.9.ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 และงวดที่

2.10. บันทึกเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3