ปีงบประมาณ 2556

pr2(1)

 1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555

 1.2 ปฏิทินการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556

 1.3 ขั้นตอนการการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556

 1.4 แนวทางการดำเนินงานการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
            จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556

 1.5 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556

 1.6 คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556

 1.7 แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. 
ประจำปี 2556

 1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา บ.กศ. ประจำปี 2556

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พศ.2555-2556

  2. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555 – 2559)  และกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.  2555 – 2559)

  3. นโยบายรัฐบาล

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก (พ.ศ.  2553 – 2556)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร
(พ.ศ.  2553 – 2556)  และการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและชุมชนท้องถิ่น


 5. นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

 6.  ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณของข้อเสนอการวิจัย  จำแนกตามงบประมาณประเภทต่าง ๆ

 7.  จรรยาบรรณนักวิจัย

 8.  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  สภาวิจัยแห่งชาติ

 9.  แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

2.1  สัญญาการรับทุนวิจัย
2.1.1 สัญญา
2.1.2 สุญญาคู่ฉบับ
2.1.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1  แบบรายงานความการวิจัย
2.1.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
2.1.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
2.1.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
                           มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
2.2  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
2.3  แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
2.4  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
2.5  แบบประเมินรายงานการวิจัย
2.6  แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด

2.7 รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

2.8.ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 และงวดที่

2.9. บันทึกเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3