ปีงบประมาณ 2557

bks57

 1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  

1.2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.08/ว723  วันที่  10  กันยายน 2556  เรื่อง  การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

1.3 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปี พ.ศ. 2557 

1.4 ปฏิทินการให้ทุนสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.5 คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปี พ.ศ.2557

   2. ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
             จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) 2557   (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

 3. สัญญาการรับทุนวิจัย 

– สัญญา                 

– สัญญาคู่ฉบับ         

– เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

– เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์ 

– เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3 รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย 

– เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

– แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4. ใบสำคัญรับเงิน  

 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 (ผนวก 1)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  (ผนวก 2)

3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555  -2559) (ผนวก 3)

4. นโยบายรัฐบาล (ผนวก 4)

5. นิยามเกี่ยวกับการวิจัย (ผนวก 5)

6. ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประมาณต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) (ผนวก 6)

7. แผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2557-2560)

8. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560)

9. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ.2555-2558)

10. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผนวก 8)

11. จรรยาบรรณนักวิจัย (ผนวก 10)

12. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11)

13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ (ผนวก 12)

14. จริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13)

15. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน (ผนวก 14)

16. แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (ผนวก 15)

17.ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (ผนวก 16)

18. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

>> Download เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก << 

19. รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

20.ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 และงวดที่

21. บันทึกเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และ งวดที่ 3