ปีงบประมาณ 2558

bks588(1)

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย 

1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับบุคลากร  (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)    

2 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ วช. กำหนด (แบบ งป.1) 

 ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

1.  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ สวพ-1 ด) ประกอบการเสนอของบประมาณ
งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2.  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย 

4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ส่วนที่ 3 ภาคผนวกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (ผนวก 1) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551

2. (ผนวก 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

3. (ผนวก 3) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555  -2559)

4. (ผนวก 4) นโยบายรัฐบาล

5. (ผนวก 5) นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

6. (ผนวก 6) ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประมาณต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

7. แผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2557-2560)

8. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 -2560)

9. แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (พ.ศ.2555-2558)

10. (ผนวก 10) จรรยาบรรณนักวิจัย

11. (ผนวก 11)  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

12. (ผนวก 12) ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

13. (ผนวก 13) จริยธรรมการวิจัยในคน

14. (ผนวก 14) ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

15. (ผนวก 15) แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม

16. (ผนวก 16) ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558

 ส่วนที่ 4 สัญญาการรับทุนวิจัย

4.1  สัญญา และ สัญญาคู่ฉบับ
4.2. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 1  แบบรายงานความก้าวหน้าการวิจัย
4.3 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 2  รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับร่าง/ฉบับสมบูรณ์
  4.4 เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 3  รูปแบบการจัดทำบทความวิจัย
4.5. เอกสารแนบท้ายสัญญาหมายเลข 4 หนังสือรับรองการนำงานวิจัยไปใช้สร้างสรรค์
มาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด
4.6  ใบสำคัญรับเงิน

4.6.1 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 (ร้อยละ 50)

4.6.2 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 และ 3

4.7 หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

4.8 บันทึกเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 2 และ งวดที่