ปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับบุคลากร  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)   cropped-icon.png

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย
1.  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ สวพ-1 ด) ประกอบการเสนอของบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 cropped-icon.png
2.  คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 cropped-icon.png
3. แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย cropped-icon.png
4. แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก cropped-icon.png


ส่วนที่ 3 ภาคผนวกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (ผนวก 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

2. (ผนวก 3) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555  -2559)

3. (ผนวก 4) นโยบายรัฐบาล

4. (ผนวก 5) นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

5. (ผนวก 6) ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประมาณต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)

6. แผนพัฒนาพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2557-2560)

7. (ผนวก 11)  จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

 ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนสำหรับบุคลากรของ ม.ราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้ ประจำปี 2559    image_gallery

 เอกสารประกอบการรับทุนวิจัย