ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 1” (สำหรับคณะกรรมการ และบุคลากรที่สนใจเป็นคณะกรรมการสมทบ)
ข้อมูลการลงทะเบียน

/center>