ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Information System : NSTIS)”