ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเผยแพร่ผลงานวิชาการ “ก้าวหน้า หรือ เสี่ยง” “เลือกเผยแพร่ผลงานอย่างไร เพื่อป้องกันการคัดลอกงานวิจัยโดยมิชอบ”
ข้อมูลการลงทะเบียน