วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ โดยได้เริ่มดำเนินการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 (FY2005) เป็นต้นมา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (S4) การพัฒนากำลังคนและสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นฐานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและ อย่างยั่งยืนโดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

แผนงาน 23 (P23)      ยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบัน/ศูนย์วิจัยกับเครือข่ายระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงของอาเซียนและศูนย์กลางการเรียนรู้ของอาเซียน

แผนงานย่อย (N49)      พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปีงบประมาณ 2568

งบประมาณโครงการละไม่เกิน 650,000 บาท/ปี โดยมีระยะเวลาในการทำการวิจัยตลอดโครงการ 2 – 3 ปี   

ช่วงเวลารับข้อเสนอ       4 กรกฎาคม – 5 กันยายน 2567 เวลา 18.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 16.30 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ          ผ่านระบบ NRIIS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม   กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย         โทร. 0 2561 2445 ต่อ 204 และ 206 หรือทางอีเมล kanruethai.r@nrct.go.th และ worapan.b@nrct.go.th

ข้อมูลด้านระบบ NRIIS     กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612

ข้อมูลการยื่นข้อเสนอไปยัง JSPS สำหรับฝ่ายญี่ปุ่น https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/call.html (ภาษาอังกฤษ) ; https://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/shinsei_bosyu.html (ภาษาญี่ปุ่น)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุนวิจัยกับต่างประเทศ ปี 2568.pdf
ขอบเขตทุน NRCT-JSPS ปี 2568.pdf
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย.docx