ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงานให้ทุน           สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีงบประมาณ              2568
แผนงาน                    แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือก

กรอบวิจัยและนวัตกรรม โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ประจำปีงบประมาณ 2568
เป้าหมาย
เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยไปขับเคลื่อนเชิงนโยบายและใช้งานจริงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบเป้าหมายของประเทศสู่ Net Zero Emission

      กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
กรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ 1 : เทคโนโลยีไฮโดรเจน (Hydrogen Technology)
กรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ 2 : การลดคาร์บอนและความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  (CO2 Reduction and Carbon Neutrality and Net Zero Emission) ในภาคพลังงาน
กรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ 3 : พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Generation)

กรอบการวิจัยและนวัตกรรมที่ 4 : การเก็บพลังงานเพื่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคง

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ   ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น.)

____________________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย           ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS    กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612  065 349 9372 และ 065 349 9382

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ประกาศทุนฯ ภายใต้โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. –วช. ปีงบประมาณ 2568.pdf
2.หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายการวิจัย.pdf
3.ประเภทของผลผลิต ผลลัพธ์ และคำจำกัดความ.pdf
4.คำอธิบาย-trl-srl-oecd-isced.pdf
5.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยปี68-(ภท.).pdf
5.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการโจทย์วิจัยปี68-(ภท.).docx