RDI-SNRU ประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) 68

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 งานบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับนักศึกษาที่สนใจขอทุนสนับสนุนการวิจัย