อบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสีครามและสีธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ที่หลากหลายให้กับชุมชน”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสีครามและสีธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ที่หลากหลายให้กับชุมชน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร โดยมีนางสุคนธ์ จีนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงเป็นประธานกล่าวเปิด และ อ.อรอนงค์ ขันเดช รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวรายงานการจัดอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากสีครามสีธรรมชาติ เพื่อให้คนชุมชนเห็นคุณค่าทรัพยากรและให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.อำนาจ สุนาพรม และ น.ส.เพียรทรัพย์ วงศ์สีดา ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายองค์ความรู้ด้านคราม ปฏิบัติการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ด้วยเทคนิค Eco print การเพ้นท์ผ้าด้วยสีธรรมชาติ บาติกคราม และการทำผ้ามัดย้อมคราม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักเรียน และเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้กับโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่กับชุมชนสืบต่อไป