ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2567 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการติดตามโครงการงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2568 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร