แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับผู้วิจัย”

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น “แนวทางการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับผู้วิจัย” ในกิจกรรมการความรู้ (Knowledge Management: KM) ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร