“การเสริมพลังกระบวนการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการเปลี่ยนแปลง” หลักสูตรการวิจัยเพื่อท้องถิ่น