ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7/2567 เพื่อพิจารณาและรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting