ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) พ.ศ. 2560

 

student

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
pdf-icon
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย download (1)
2. กรอกข้อมูลการสมัครทุนวิจัยออนไลน์
3. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง e-mail : rdi.snru@gmail.com
4. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 4 อาคาร 10
5. Poster Template download (1)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

download (1) ประกาศการผลการพิจารณา
download (1) สัญญา 1 ฉบับ
download (1) ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ
download (1) ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประชาชน หัวหน้าโครงการ 3 ฉบับ
สำเนาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นผู้คำ้ประกัน 1 ฉบับ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

download (1) ปกรายงาน
download (1) บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 2
download (1) ลายน้ำ
download (1) รูปแบบการนำเสนอ
download (1) รูปแบบบทคัดย่อ