อบรมเชิงปฏิบัติการ “คลีนิกวิจัย” การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คลีนิกวิจัย” การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2556
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2559  ณ ห้องประชุมแดนดุสิต ชั้น 3 โรงแรมเทพธานีเพลส
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เป็นการบรรยายและสังเคราะห์ “โจทย์วิจัยที่ตรงประเด็นในแต่ละกลุ่มสาขา”

– กลุ่มการศึกษา
วิทยากรประจำกลุ่ม โดย

1. อาจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง

2. รศ.ดร.นันทนา แจ้งสุวรรณ์

– กลุ่มวิทยาศาสตร์
วิทยากรประจำกลุ่ม โดย

1. ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม

2. ดร.จิราวรรณ ฉายาวัฒน์

– กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรประจำกลุ่ม โดย

1. รศ.ดร.ดวงใจ บุญกุศล

2. อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์