SRC2018 (เวทีนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)


กำหนดการ


วันนี้ – 1 มี.ค. 2561 ส่งบทคัดย่อเข้าระบบ http://src.snru.ac.th
5 มี.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธินำเสนอผลงาน
6 – 20 มี.ค. 2561 ส่งไฟล์โปสเตอร์เพื่อจัดพิมพ์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
6 – 20 มี.ค. 2561 ส่ง Powerpoint ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
5 เม.ย. 2561 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและโปสเตอร์

เอกสารดาวน์โหลด


download (1) ตัวอย่างบทคัดย่อ PDF
download (1) Template บทคัดย่อ .DOC
download (1)

Poster Template

download (1) คู่มือและรูปแบบการนำเสนอ
 กำหนดการวันที่ 5 เมษายน 2561
 รายชื่อคนนำเสนอแบบบรรยาย
รายชื่อคนนำเสนอแบบโปสเตอร์

 


หมายเหตุ : ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูล ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้ร่วมวิจัย และข้อมูลการส่งโปสเตอร์หรือPowerpoint
หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกลับทางอีเมล์ src@snru.ac.th หรือ Line
ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. เท่านั้น หากไม่มีการแจ้งถือว่าท่านยอมรับข้อมูลดังกล่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะได้นำข้อมูลไปจัดทำในกระบวนการขั้นต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย (RT-RDI)
IP Phone : 262
Mobile : 08 5000 8511 (หนูดี)